آموزش آسانسور از لحاظ استاندارد

27 آوریل

بدلیل اهمیت فراوان قوانین و تعاریف استاندارد، در بحث آموزش نصب آسانسور به کارآموزان استانداردهای مربوطه آسانسور آموزش داده میشود.

آیین نامه های مربوطه آسانسور در ایمنی آسانسور نصب شده و آسانسوری که در حال تعمیر و سرویس می باشد حائز اهمیت فراوانی می باشد. در کلاس های آموزش آسانسور نکات آیین نامه ای را به کارآموزان آموزش می دهیم تا در مسائل ایمنی هیچ نکته ی مبهمی نباشد. آیین نامه ها در نصب آسانسور باید کاملاٌ رعایت شود به دلیل آنکه در شروع نصب آسانسور بمی بایست استاندارد ایمنی آسانسور از شرکتهای بازرسی استاندارد اخذ گردد تا ایمنی برای مسافران تامین گردد.این آیین نامه نه تنها برای مسافران بلکه برای ایمنی عملکرد نصابان آسانسور حائز اهمیت می باشد در کلاس های آموزش آسانسور آیین نامه های زیر آموزش داده می شود.

  • مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمانی
  • استاندارد اروپایی EN81

 لازمه ی وجود الگو در صنعت آسانسور (همانند سایر صنعت ها) تعریف مجموعه قوانین استاندارد می باشد. جهت ارتقاء فناوری تولید و نصب آسانسور در کشور بایستی از برندهای معروف الگو برداری کرده و از تجربیات آنها در صنعت آسانسور استفاده نمود که در کلاسهای آموزش آسانسور به این نکات پرداخته می شود. لازمه سنجش و معیار واردات و تولیدات رعایت قوانین استاندارد می باشد. وجود استاندارد موجب برنامه ریزی و شناسایی بهتر جوانب گوناگون سیستم نصب شده در نتیجه منجر به ارتقاء موقعیت می شود. در دست داشتن حداقل استانداردها برای ارتقاء تولیدات و واردات الزامی می باشد. بنابراین خروجی این فرآیند منجر به بهبود شاخص های اقتصادی همانند نرخ اشتغال، رقابت، صادرات و سرمایه گذاری می شود. وجود استاندارد چه برای تولید کننده و چه برای مصرف کننده از جهات مختلف حائز منافع بسیاری است.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت

تحت نظارت وف ایرانی