پرینت

نصب ریل آسانسور

نوشته شده توسط Super User. دسته : Uncategorised

نصب ریلهای راهنمای آسانسور اولین مرحله ی نصب و راه اندازی آسانسور است.

در آسانسورهای کششی سیستم تعادل به گو نه ای است که کابین و وزنه ی تعادل در خلاف جهت یکدیگر حرکت می نمایند. اگر کابین به سمت بالا حرکت نماید، وزنه تعادل به سمت پایین حرکت می کند و بالعکس. از این رو کابین و قاب وزنه نیازمند سیستمی هستند که در مسیر تعیین شده با حداقل تکانه های افقی (در دو جهت: عقب-جلو  و  چپ-راست)حرکت نمایند تا حداقل کیفت حرکت (علی الخصوص برای کابین) تأمین گردد. محاسبات ریل (Guide Rails Calculations) تعیین می کند که چه نوع ریلی برای کابین و چه نوع ریلی برای قاب وزنه استفاده گردد و همچنین طراحی آسانسور (Elevator Designation) معین می سازد که ریلهای با چه آرایشی در چاه آسانسور نصب گردند.

بنابر این علل استفاده ریل در سه مورد ذیل خلاصه می شود:

  • هدایت و راهنمایی حرکت کابین و  کادر وزنه تعادل در راستای حرکت عمودی
  • ممانعت از نوسانات افقی کابین به دلیل نیروهای واردۀ خارج از مرکز
  • تحمل وزن کابین در هنگام عملکرد ترمز ایمنی (پاراشوت)

نصب ریل آسانسور در شرکت فرپان

 ریلها حساس ترین قطعات مکانیکی آسانسور هستند که دقت در حمل و نقل ، نصب و نگهداری آنها حائز اهمیت است. هر ریل دارای مشخصات فنی و جدول ویژه ای است که پارامترهای ابعادی مقاطع ، خواص فیزیکی و ... ریل را مشخص می سازد، چنانچه دقت کافی در مراحل پیش از نصب ریل آسانسور لحاظ نگردد، کیفیت حرکتی آسانسور به طور قابل ملاحظی افول خواهد نمود.

عموما در محاسبات ریل های راهنمای آسانسور سه شرط کارکرد می بایست بررسی گردد:

  • در شرایط کارکردی که بارها داخل کابین غیر متقارن توزیع شده باشد.
  • شرایطی که مکانیزم ایمنی (پاراشوت) فعال شود.
  • بارگذاری و تخلیه

نصب ریلهای راهنمای آسانسور شرکت فرپان

گو اینکه قواعد و قوانین نصب ریل بسیار حساس تر بوده و نقش اساسی در سیستم حرکتی و کیفیت کل آسانسور ایفا می نماید. ریلها می بایست شاقول و ساعت بوده و از سیم شاقول ( ویا لیزر) و دستگاه ساعت برای نصب ریل استفاده می شود. چنانچه ابزار دقیق مهندسی در نصب ریل بکار نرفته باشد ، خطای حرکتی در دو محور افقی ( x و y به جز محور عمودی z که به ریل مرتبط نیست) مشهود خواهد بود.

ریلها توسط براکت روی سازه فلزی چاه آسانسور مستقر و ثابت می گردند، حال این سازه فلزی ممکن  آهن کشی باشد یا دیوار برشی و رول بلت.

نصب ریلهای راهنمای آسانسور شرکت فرپان