پروژه آسانسور (ساختمان شهرداری باقرشهر)
(2.5/2) امتيازها
توضيحات:

پروژه آسانسور (ساختمان مرکزی شهرداری باقرشهر)


آسانسور اسمبل دو دستگاه 6 توقف 8 نفره 3VF تمام اتوماتیک


 آسانسور