پروژه آسانسور (برج پم-جردن)
(3.67/3) امتيازها
توضيحات:

پروژه آسانسور - برج پم - تقاطع جردن و ظفر


دو دستگاه آسانسور اسمبل 16 توقف 10 و 12 نفره تمام اتوماتیک


آسانسور