پروژه آسانسور (مدیریت فناوری بورس تهران)
(3/3) امتيازها
توضيحات:

پروژه آسانسور - سازمان مدیریت فناوری بورس تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان سرافراز


آسانسور اسمبل 7 توقف 8 نفره تمام اتوماتیک


 آسانسور